Výberové konanie

Home / Všetky oznamy obce / Výberové konanie

Obec Turčianska Štiavnička

vyhlasuje

v zmysle § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času v Turčianskej Štiavničke.

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov;
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 • získanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (alebo absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov).

Iné kritéria a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • občianska bezúhonnosť,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • organizačné a riadiace schopnosti.

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • samotnú prihlášku do výberového konania s pripojeným písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania,
 • profesijný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • koncepcia rozvoja školského zariadenia,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie,
 • doklady o prípadnom inom dosiahnutom vzdelaní alebo spôsobilosti.

Prihlášku s dokladmi treba doručiť v obálke označenej „Výberové konanie CVČ – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do30. 4. 2010 na adresu: Obecný úrad Turčianska Štiavnička, Jána Kostru 92/76, 03851 Turčianska Štiavnička.

V Turčianskej Štiavničke, 25. 3. 2010

Peter Očka, starosta obce