Zberný dvor

Home / Všetky oznamy obce / Zberný dvor

 Fotogaléria z otvorenia zberného dvoru 23.8.2012:

OBECNÝ ÚRAD TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA – TEL.: 0918 639 788

Vážení spoluobčania,

určite neuniklo Vašej pozornosti, že máme zrekonštruovaný Zberný dvor.  Obec podala žiadosť na Eurofondy, ale žiaľ, dopadli sme ako ostatné okolité obce – žiadosť bola zamietnutá. Rozhodli sme sa preto s poslancami OZ, že Zberný dvor si zrekonštruujeme podľa našich finančných možností z vlastných prostriedkov. Je veľmi dobré, že ste si zvykli voziť na určené miesto odpad, ktorý sa nezmestí do kuka-nádoby. Je to pre naše okolie, naše životné prostredie podstatne krajšie, ako by mal tento odpad skončiť na tzv. ,,čiernej skládke“ v našom okolí, často v potoku, pri poľných cestách a podobne. Aj čisté okolie obce hovorí o našej úrovni, o našom myslení a prístupe k prostrediu, v ktorom žijeme.

V poslednom období, keď bolo oplotenie zberného miesta poškodené, bola táto skládka nekontrolovateľná a vyzerala škaredo. Snáď sa nám podarilo zrekonštruovať Zberný dvor do slušnej podoby. Verím, že aj odpad správne uložený a roztriedený podľa zloženia bude celkovo vyzerať lepšie, ak budeme zodpovedne dodržiavať poriadok a pravidlá, ktoré Vám predložím.

Dôsledné triedenie odpadu má nielen estetický, ale aj finančný význam. Je rozdiel, keď nám zmluvný partner firma Brantner Fatra odvezie nevytriedený odpad na skládku, kde sa platia vysoké poplatky za uloženie odpadu a dopravu, alebo vytriedený nám ho vyvezie takmer zadarmo, pretože ho posunie formou recyklácie na ďalšie zhodnotenie. Nie každý odpad sa dá úplne ľahko vytriediť a bezplatne posunúť na ďalšie spracovanie. Ale odpady, ktoré nám umožňujú pomerne jednoduché triedenie je triediť nutné, pretože sa to jednoducho oplatí. Výška poplatku za komunálny odpad, ktorý všetci poriadni občania platia, je vysoká a bude vzhľadom na všeobecné zvyšovanie cien narastať. Preto chceme tomu zabrániť hlavne horeuvedeným dôsledným triedením odpadu.  Aj preto spolu s poslancami OZ kladieme  na túto oblasť a novozrekonštruovaný Zberný dvor taký dôraz. Verím, že v dobrej spolupráci s Vami, vzájomným porozumením a rešpektom sa nám to spoločne podarí.

Ďakujem Vám za porozumenie.
V Turčianskej Štiavničke, 25. 7. 2012

Peter Očka
starosta obce

POKYNY PRE OBČANOV :

Zberný dvor bude otvorený každú druhú sobotu od 14.-16. hodiny.
Pracovník Obecného úradu bude dohliadať na uloženie a triedenie odpadu. Jeho pokyny je potrebné plne rešpektovať.
Je neprípustné, aby sa odpad mimo uvedených prevádzkových hodín vykladal mimo zberného dvora (bude umiestnený kamerový systém).

Zbierame a triedime tento druh odpadu – pozri aj farebnú prílohu:

 1. PLASTY – bude vykonávaný formou podomového zberu. Plastové fľaše, tetrapakové obaly, kelímky z mliečnych výrobkov (všetko stlačte)  vyzbierate do žltého vreca, ktoré Vám obec zabezpečí. Podľa harmonogramu firma Brantner Fatra vrecia vyložené pred domami pozbiera. Napriek tomu bude na skládke vyhradené miesto pre plasty.
 2. SKLO – fľaše sa dávajú do zelených kontajnerov pri Obecnom úrade a pohostinstvách. Tabuľové sklo (okná) sa odovzdávajú aj v Zbernom dvore.  Pracovník ich rozbije do kontajnera a drevený rám uloží na určené miesto. Zrkadlá sa uložia osobitne.
 3. KOVY – bude označené miesto v Zbernom dvore.
 4. TEXTÍLIE – ŠATSTVO – zbiera sa nepotrebné šatstvo, prípadne koberce. Lepšie šatstvo, ktoré sa dá ešte použiť na charitu, je potrebné oddeliť a čisté, zabalené odovzdať v zbernom dvore. Bude na to určené miesto.
 5. PAPIER – noviny, časopisy, knihy bez tvrdej väzby,  lepenkové obaly – všetko rozdeliť. . . bude pojazdná výkupňa za toaletný papier, ale aj miesto v ZD.
 6. ŽIARIVKY, ŽIAROVKY – nesmú byť rozbité – je na to špeciálny kontajner.
 7. BATÉRIE A AKUMULÁTORY, BATERKY – bude na to špeciálny kontajner.
 8. ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA – televízory, rádiá, chladničky, mrazničky, počítače – tieto nám zoberú bezplatne, len keď sú kompletné a všetka elektronika, elektrické motory sú nevybraté. Inak za ,,prázdne“ sa poplatok za vývoz a uloženie platí.
 9. DREVO – skrine, nábytok  – bude určené miesto.
 10. JEDLÉ OLEJE – staré vypálené jedlé oleje  – zbierať do plastovej fľaše (dostanete lievik do každej domácnosti). Potom olej treba priniesť do zberného dvora, prípadne bude pojazdný výmenný predaj za toaletný papier.
 11. PNEUMATIKY – v krajnom prípade zoberieme aj pneumatiky (4 kusy/4 roky). Od občanov, ktorí majú živnosť na autodopravu, prípadne skladujú väčšie množstvo pneumatík  – neberieme!
 12. STAVEBNÝ ODPAD – škridľa, omietka, malé kúsky tehál, obkladačiek, betónu . . . (bez klincov, plechov). Bude na to kontajner, prípadne iný vopred dohodnutý spôsob uloženia. Pri väčších rekonštrukciách rodinných domov je potrebné si objednať kontajner na vlastné náklady.
 13. OSTATNÝ KOMUNÁLNY ODPAD – sú  na to určené veľkokapacitné kontajnery.
 14. BIOODPAD – NEBERIEME!  Tráva, konáre, zvyšky potravín – tento odpad sa dá využiť v domácnostiach na kvalitný kompost

Harmonogram separovaného zberu v obci Turčianska Štiavnička
v 2. polroku 2012

 PLASTY – PODOMOVÝ ZBER:
1. 8., 29. 8.,           26. 9.,           24. 10.,         21. 11.,         19. 12.

PAPIER A JEDLÝ POUŽITÝ OLEJ – POJAZDNÝ VÝKUP:
5. 9.