ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Home / Všetky oznamy obce / ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

STAROSTA OBCE TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA
POZÝVA OBČANOV NA

ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V UTOROK, DŇA 3. MARCA 2015 O 18. HODINE
V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU

PROGRAM:

Záznam z následnej finančnej kontroly (informácia)
Smernica č. 1 /2015 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce . . .
(schválenie)

Smernica č. 2/2015 – o verejnom obstarávaní
(informácia)

Smernica č. 3/2015 – na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly
(informácia)

Zásady odmeňovania poslancov, členov ZPOZ-u (informácia)

Upozornenie prokurátora – VZN o náhradnom zásobovaní vodou . . .

Rôzne informácie:

Dotácie na prenesené kompetencie – ZŠ, matrika . . .

Protipovodňové opatrenia, detské preliezky, označenie ulíc, informačné tabule, ortofotomapa obce, zvonica, kosačka, zimná údržba, kuka nádoby, obecný ples, . . . cenník obecných poplatkov (nájom. . . )

CVČ – žiadosti na činnosť

Peter Očka