Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ

Home / Aktuálne oznamy obce / Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ

ObecTurčianska Štiavnička

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Turčianskej Štiavničke
na deň 22. 6. 2017

1. Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 6, § 7, § 34 a § 61 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy (pre materské školy) podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.,
• vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z..

2. Iné kritériá a požiadavky:

• osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.,
• orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
• základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
• znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva – riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.),
• základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
• predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ s MŠ Turč. Štiavnička
(podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.),
• dobré výsledky dosahované v odbornej práci – napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať),
• referencie z predchádzajúcej praxe,
• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
• vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

3. Zoznam požadovaných dokladov

• písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• doklady o vzdelaní (overené kópie),
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
• štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu),
• písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ s MŠ Turčianska Štiavnička,
• výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
• ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

4. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

• Žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť:
– do 13. 6. 2017 do 12:00 hod.
– na adresu zriaďovateľa:
– Obec Turčianska Štiavnička, Obecný úrad, Ul. Jána Kostru 92/76, 038 51 Turčianska Štiavnička v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ MŠ – NEOTVÁRAŤ„ a s uvedením odosielateľa.
• Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
• Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.
• Ďalšie informácie: Obec Turčianska Štiavnička, 043 4293 429, 0918 639 788
e-mail: obecturstiavnicka@stonline.sk
Peter Očka
starosta obce