Vážení majitelia motorových vozidiel

Obecný úrad v Turčianskej Štiavničke, bol vyzvaný Policajným zborom SR,  aby urobil predbežné opatrenia s majiteľmi motorových vozidiel, ktorí parkujú svoje vozidlá na miestnych komunikáciách  a tým porušujú zákon o cestnej premávke č. 8/2009, § 23. odst. 1, v ktorom sa okrem iného píše:

 • ,,pri státí motorového vozidla na ceste musí zostať voľný aspoň jeden
  jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy
  (čiže minimálne 6 m) . . . “
 • Okrem toho stojace vozidlá na ceste robia trvalú prekážku nielen
  zimnej údržba, ale aj v letnom období a ostatní účastníci cestnej
  premávky musia pravidelne tieto obchádzať.
 • Plnenie uvedeného zákona bude priebežne kontrolovať Policajný zbor SR.
  V prípade porušenia uvedeného zákona bude majiteľom motorových
  vozidiel uložená pokuta.
 • Každý majiteľ motorového vozidla s trvalým pobytom v Turčianskej
  Štiavničke má možnosť parkovať vo svojom dvore, do ktorého
  sa zmestí aj viac automobilov.
 • Preto Vás z uvedených dôvodov vo vlastnom záujme, v záujme
  ostatných občanov a účastníkov cestnej premávky dôrazne žiadam,
  aby ste svoje automobily neparkovali na ulici, ale vo vlastných dvoroch!

Peter Očka
starosta obce