Vývoz žúmp

Vážení občania,

z dôvodu zabránenia rozšírenia koro-na vírusu  je žumpy možné vyvážať len organizáciou, ktorá má na toto oprávnenie. V našom prípade je to Turčianska vodárenská spoločnosť. Občania, ktorí potrebujú žumpu  vyviezť, to musia nahlásiť na obecný úrad, ktorý vývoz zabezpečí.

Agrifarm, a. s., túto službu poskytovať nebude môcť.

Peter Očka
starosta obce

Dovoľujem si Vás informovať, že od 2.4.2020 (včera) sú vývozy žúmp zabezpečené našou spoločnosťou (TURVOD) za sprísnených bezpečnostných opatrení odsúhlasených regionálnym hygienikom tak, ako vám boli zaslané mailom 1.4.2020.

Ďakujem za vaše pripomienky a súčinnosť, na základe nich boli vykonané korekcie schváleného postupu.

Nakoľko požiadavky obcí a miest k tejto téme sú rôzne, vyriešili sme teda celý mechanizmus vývozov našou spoločnosťou k spokojnosti dúfam všetkých Vás nasledovne:

1. Požiadavku na vývoz môže zadať občan elektronicky cez portál www.turvod.sk/vyvozy , na základe”zakliknutia konkretnej obce” už systém rovno ponúkne celkovú cenu vývozu

3. Cenník vývozov ostáva v platnosti z roku 2019 a nový cenník bude schválený v zmysle informácie, ktorú som vám zaslal 31.3.2020 (až po vrátení sa do normálneho režimu – budem o tom informovať aj predstavenstvo aj dozornú radu spoločnosti)

4. Požiadavku na vývoz vie zadať aj OÚ (pracovník úradu, starosta, na portáli je možnosť – prihlásenie starostu)

5. Tí zo starostov, ktorí si robia evidenciu tohoto odpadu v rámci VZN, majú cez daný prístup možnosť vidieť jednotlivé vývozy svojich občanov a tak kontrolovať narábanie s odpadmi.

6. Stále je možnosť nahlásiť požiadavku na vývoz telefonicky /tí, čo nemajú internet, alebo nenavštívia OÚ/

7. Celá táto evidencia slúži aj kvôli prípadnej nespokojnosti občanov, ktorí sa chodia sťažovať na OÚ, aby starostovia mali možnosť detaily preveriť a prípadne do tohoto procesu jednoducho zasiahnúť. Konkrétne napr. nespokojnosť so stanoveným termínom vývozu, veľkosťou pridelenej cisterny a iné. Týmto pádom starosta má prehľad o celej evidencii a vie občanom aj prípadne v naliehavej situácií odporučiť vývoz iným subjektom (cenu v tomto prípade negarantuje TURVOD).

8. Z dôvodu mimoriadnej situácie je zrušené akékoľvek podpisovanie stasiek, objednávok, preberenia hotovosti. V rámci celej evidencie (objednávky vývozu, GPS pozície vozidla – potvrdenia vývozu), budeme prípadné komplikácie neuhradenia služby od občanov riešiť štandardným spôsobom.

V priebehu dnešného dňa obdržíte na túto mailovú adresu aj Vaše prístupy na portál www.turvod.sk/vyvozy

V pondelok zasadne krízový štáb TURVODU k tejto téme opätovne, budeme zároveň žiadať o stanovisko aj regionálneho hygienika a budeme sa pripravovať na scenár, ak vláda SR od Veľkej Noci vyhlási mimoriadny stav na území celej SR so zákazom vychádzania, ako je v médiách avízované.

Nakoľko celý proces vývozov je už v súčastnosti odobrený regionálnym hygienikom, pevne verím, že aj napriek budúcim prijatým opatreniam sa nič na procese vývozov žúmp tak, ako boli schválené našou spoločnosťou k dnešnému dňu, nezmení!

Ďakujem a prajem všetko dobré

s úctou Rastislav Zábronský

Zápisnica zo Zasadnutia Krízového štábu Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom v Martine, Ul. Kuzmányho 25, PSČ : 036 80

View Fullscreen