Informácia ambulantný predaj

Na základe informácii a usmernení z ÚVZ SR vám zasielame informáciu, že ambulantný predaj ovocia, zeleniny, atď. na trhových miestach v obciach v SR zahraničnými predajcami (napr. z Poľska …) v súčasnej situácii COVID-19 nie je povolený (cezhraničný prechod). Uvedenú informáciu odporučujeme oznámiť aj miestnym rozhlasom.

RÚVZ so sídlom v Martine

Odd. hygieny výživy