Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 – aktualizované: 22.4.2020

Karanténa

Všetky osoby, ktoré prídu zo zahraničia, pôjdu do povinnej štátnej karantény. Výnimky za jasne stanovených pravidiel platia pre niektoré skupiny – napríklad tehotné ženy, osoby nad 75 rokov, osoby s vážnymi zdravotnými problémami, „pendleri“, vodiči a posádky nákladnej dopravy s cieľom zásobovať SR a podobne. Podrobnosti tu. Vzor potvrdenia o výkone zamestnania nájdete tu.


Zásady pre ubytovanie zariadenia hotelového typu poskytujúce ubytovanie osôb v karanténe v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 nájdete tu.


Zákaz hromadných podujatí:

Až do odvolania sa zakazuje organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových a podobných podujatí. Pod tento zákaz nespadajú zasadnutia štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy za jasne stanovených hygienických pravidiel a protiepidemických opatrení. Podrobnosti tu a tu a bližšie informácie tu.

Zákaz platí aj na omše a ďalšie náboženské obrady. Podrobnosti tu.


Rúška:

Pre všetkých ľudí platí povinnosť mať na verejnosti zakryté ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom. Táto povinnosť platí aj v prípade, že človek má respirátor s výdychovým ventilom, musí byť ešte prekrytý rúškom. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do dvoch rokov, osoby so závažnou poruchou autistického spektra, vodičov MHD v uzavretých kabínach a ďalších. Podrobnosti tu.


Činnosť obchodov a prevádzok:

Činnosťou obchodov a prevádzok sa zaoberá nasledovné opatrenie.


Z opatrenia možno v skratke konštatovať nasledovné:


Predajne

Otvorené môžu byť:

 • všetky predajne potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste
 • drogérie
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok
 • predajne novín a tlačovín
 • očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú súčasťou predajne
 • predajne novín, časopisov a tabaku
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • výdajne e-shopov
 • čerpacie stanice, autoumyvárne
 • galantérie a predajne metrového textilu
 • predajne a servisy bicyklov a detských kočíkov
 • stavebniny, predajne inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby-laky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2
 • kvetinárstva, záhradníctva a predajne záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2
 • maloobchodné prevádzky nepatriace pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2. V prevádzkach s textilom je zároveň zakázané skúšanie odevov. Zákaz skúšania sa nevzťahuje na predajne obuvi. Platí, že obuv je možné skúšať na ponožku, respektíve pančuchu.
 • vonkajšie trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, zeleniny a ovocia, so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s umiestnením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m; zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste
 • predajne automobilov a vozidiel, vrátane autobazárov


Zvieratá

Otvorené môžu byť veterinárne ambulancie aj predajne krmiva pre zvieratá.


Služby

Otvorené môžu byť:

 • pošty
 • predajne telekomunikačných operátorov,
 • stánky s rýchlym občerstvením
 • jedálne a reštaurácie, predajne nebalenej zmrzliny, cukrárne, kaviarne, bary, bistrá, ale len ak jedlo balia zákazníkovi so sebou, do prevádzok nesmú zákazníci vstupovať, ani jedlo konzumovať na terasách reštaurácií
 • pobočky bánk, poisťovní a lízingových spoločností
 • práčovne a čistiarne odevov
 • pohrebné služby, pohrebiská a krematóriá
 • stanice technickej a emisnej kontroly, autoservisy a pneuservisy a odťahové služby, vrátane predajní náhradných dielov motorových vozidiel
 • kľúčové služby, oprava obuvi
 • zberné dvory, výkupné miesta a skládky
 • servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky
 • prevádzky služieb nepatriace pod zákazy a výnimky tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2
 • ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú služby dlhodobého ubytovania (minimálne 10 dní), bez poskytovania stravovacích služieb


Služby môžu poskytovať:

 • donáškové služby
 • taxislužby prepravujúce tovar či predmety; preprava osôb taxíkmi nie je povolená
 • odťahové služby
 • advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia, geodeti, záhradníci, inštalatéri, obkladači, strechári a iní poskytovatelia služieb poskytujúcich rôzne drobné stavebné či iné práce vykonávané jednotlivcom v exteriéri
 • služby čistenia a dekontaminácie cisternových vozidiel ADR
 • služby colno-deklaračnej a špedičnej činnosti a s nimi spojených podporných služieb
 • služby vydávania tachografových kariet (zberných miest pre príjem týchto žiadostí)


Obchodné domy

Prevádzkovatelia obchodných domov majú zatvorené všetky predajne a prevádzky. Otvorené môžu byť:

 • všetky predajne potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste
 • drogérie
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú súčasťou predajne
 • predajne novín a tlačovín
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením, musia však jedlo len baliť zákazníkom so sebou
 • prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, vrátane sprostredkovania týchto služieb
 • prevádzky internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškové služby,
 • práčovne a čistiarne odevov,
 • prevádzky kľúčových služieb a opravy obuvi

Podrobnosti a záväzné znenie opatrení k obchodom a prevádzkam nájdete tu.


Opatrenia v otvorených obchodoch:

 • Obchody môžu vpustiť do svojich priestorov len zákazníkov so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne.
 • Pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.
 • Zachovávať odstupy osôb minimálne 2 metre
 • Počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky.
 • Na všetky vstupy do prevádzky musia obchody viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu. 
 • Vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov
 • Od pondelka do piatka je vo všetkých otvorených prevádzkach od 9:00 do 11:00 vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou ochorením COVID-19. S výnimkou lekární, výdajní zdravotníckych pomôcok, očných optík a čerpacích staníc a autoumyvární seniori nebudú môcť mimo svojho vyhradeného času nakupovať v otvorených prevádzkach. Podrobnosti tu.


Obchody zatvorené v nedeľu:

Všetky obchody a prevádzky služieb, ktoré môžu fungovať, musia mať zatvorené v nedeľu, ktorá je určená ako sanitárny deň.


Zatvorenie v nedeľu neplatí pre:

 • veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“,
 • nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby.
 • Čerpacie stanice
 • Prevádzky telekomunikačných operátorov
 • Prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením
 • Prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb
 • Prevádzky donáškových služieb

Podrobnosti tu


Sociálne služby

Pozastavené sú ambulantné služby zariadení sociálnej starostlivosti. Sú to:

 • denné stacionáre,
 • zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • denné centrá (bývalé “kluby dôchodcov”)
 • zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé “detské jasle”).


Služby naďalej môžu poskytovať zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.


Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. Podrobnosti tu.


Zariadenia, ktorých prevádzka je zakázaná:

 • prírodné a umelé kúpaliská
 • telovýchovno-športové zariadenia
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku
 • wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení
 • prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty.


Otvorené môžu byť:

 • Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.
 • vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva
 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení


Nemocnice a domovy sociálnych služieb

Nemocnice zakázali návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach. Verejní aj súkromní poskytovatelia sociálnych služieb zakázali návštevy klientov. Podrobnosti tu.

Nemocniciam a priemyselným podnikom sa odporúča pri vstupe merať telesnú teplotu. Podrobnosti tu.


Rómske komunity

Plán riešenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách nájdete tu.


Potravinové prevádzky

Všeobecné zásady krízového plánu pre potravinárske prevádzky nájdete tu.


Školy

Na stredných školách sa môžu konať maturitné, prijímacie a ďalšie skúšky. Ich presné vymedzenie a podmienky, za ktorých sa môžu konať, nájdete tu.

Lekárske, ošetrovateľské a ďalšie zdravotnícke odbory vysokých škôl budú môcť vykonať záverečné skúšky. Ich presné vymedzenie a podmienky, za akých sa môžu konať, nájdete tu.


Školské jedálne

Školské stravovacie zariadenia môžu na základe rozhodnutia ich zriaďovateľa pripravovať a vydávať stravu za prísnych hygienických pravidiel odkázaným seniorom a sociálne znevýhodneným deťom. Podrobnosti tu.


Seniori

 • Od pondelka do piatka je vo všetkých otvorených prevádzkach od 9:00 do 11:00 vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou ochorením COVID-19. S výnimkou lekární, výdajní zdravotníckych pomôcok, očných optík a čerpacích staníc a autoumyvární seniori nebudú môcť mimo svojho vyhradeného času nakupovať v otvorených prevádzkach. Radi by sme požiadali seniorov, aby na prijaté opatrenie nazerali ako na jeden z krokov chrániť ich ako rizikovú skupinu ľudí aj tým, že im bol pevne stanovený vyhradený nákupný čas s dôrazom na ochranu ich zdravia. Ochorenie COVID-19 môže seniorom spôsobiť vážne, život ohrozujúce stavy až úmrtia. Ak seniori nad 65 rokov potrebujú zabezpečiť nákup mimo vyhradený nákupný čas, odporúčame im využiť iné alternatívy. Napríklad nákup prostredníctvom príbuzných, známych, susedov, respektíve, aby seniori nad 65 rokov využili v danej oblasti ponúkané služby samospráv. Je nevyhnutné, aby každý z nás prispel svojím správaním k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie.
 • Žiadame seniorov, aby obmedzili dopravu vo vlakoch a obmedzili pohyb po vonku len na nevyhnutné prípady (nákup, venčenie spoločenských zvierat, návšteva zdravotníckeho zariadenia).Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva.


Informácie o ochorení

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (charakteristika ochorenia, definícia osôb v kontakte, kritériá laboratórneho testovania osôb, protiepidemické opatrenia, postupy ukončenia domácej izolácie a pod.) nájdete tu.


Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19 nájdete tu.

!Kliknutím na modro vyznačený text ,,nájdete tu” alebo ,,podrobnosti tu” sa dostanete na aktuálne platný odkaz!