Podmienky izolácie pozitívne testovaných ľudí v rámci plošného testovania

Podmienky izolácie pozitívne testovaných ľudí v rámci plošného testovania podrobne upravuje vyhláška uverejnená vo Vestníku vlády SR (str.24)


Z vyhlášky vyplýva, že každá fyzická osoba, ktorá obdrží pozitívny výsledok antigénového testu podstupuje izoláciu v domácom prostredí, v karanténnom ubytovacom zariadení alebo v inom vhodnom ubytovaní na dobu 10 dní od obdržania výsledku testu. Po dobu v izolácii v domácom prostredí sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.


Osoba je povinná:

  • dodržiavať izoláciu v domácom prostredí, v karanténnom ubytovacom zariadení alebo inom vhodnom ubytovaní, dodržiavať opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu
  • výsledku testu informovať telefonicky, mailom, alebo SMS správou svojho ošetrujúceho lekára
  • denne sledovať klinické príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jeden z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu); v prípade objavenia sa príznakov respiračnej infekcie kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,  ktorý určí ďalší postup,
  • denne merať a zaznamenávať telesnú teplotu,
  • dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok,
  • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti, resp. objekte určenom na izoláciu,
  • v prípade poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti v mieste izolácie alebo ústavnom zdravotníckom zariadení bezodkladne informovať o svojom prenosnom ochorení.


Izolácia sa ukončuje po desiatich dňoch v prípade, že sa nevyskytli klinické príznaky v posledných 3 dňoch. Ak sa v  priebehu izolácie objaví horúčka, alebo príznaky respiračnej infekcie, osoba je povinná kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup.


Izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení sa nevzťahuje na čas spojený s:

a) nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti,

b) za účelom odberu biologického materiálu na mobilnom odberovom mieste.

Izolácia v domácom prostredí (karanténa) sa nariaďuje pozitívne testovaným osobám. Na osoby, ktoré sa rozhodnú nezúčastniť plošného testovania, sa pravidlá pre domácu izoláciu nevzťahujú. Takéto osoby sa majú riadiť pravidlami zverejnenými v uznesení vlády SR: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18844/1