Usmernenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine k aktuálnym opatreniam podľa COVID automatu

Vláda SR Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 75 z 2. februára 2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 schválila Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (Verzia v1.4).


Epidemiologická situácia sa riadi na regionálnej úrovni, pokiaľ sú splnené základné celonárodné kritéria. Aktiváciou národných kritérií sa krajina prepína na vyšší stupeň / resp. sa prepína naspäť na regionálny automat pri poklese kritérií (bez rozdielu v regionálnych charakteristikách).


Ak 2 z 3 indikátorov dosiahnu stanovený limit na celonárodnej úrovni, tak celá republika sa riadi opatreniami na celonárodnej úrovni a prechádza do vyššieho stupňa varovania. Prechod z jedného do nasledovného stupňa nastane, ak sa dosiahnu 2 z 3 limitov. Prechod do vyššieho stupňa varovania je možný už v nasledujúci pondelok po prehodnotení indikátorov.


Rozdelenie podľa COVID AUTOMATU platné od 15.2.2021 – 21.02.2021:
https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-11-02-2021-okresy-rozdelenie


Rozdelenie podľa COVID AUTOMATU k 16.2.2021 (platné od 22.2.2021):
https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-16-02-2021-okresy-automat


Aktuálne sa nachádza celá Slovenská republika v IV. stupni varovania.
RÚVZ so sídlom v Martine vzhľadom k aktuálnej epidemickej situácii v okrese Martin neodporúča plošné otváranie predškolských a školských zariadení od 22.02.2021.


Pokiaľ zriaďovateľ/riaditeľ zariadenia zváži jeho otvorenie, je v súlade s platným znením COVID automatu otvorenie možné za predpokladu striktného zabezpečenia a dodržania všetkých protiepidemických opatrení.


COVID AUTOMAT – Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19)


Martin: 17.02.2021


MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH
regionálny hygienik