Územný plán obce

Home / Obec / Územný plán obce
View Fullscreen


Názov: Dátum zverejnenia: Zobraziť:
Územný plán obce TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA 3.9.2020 zobraziť PDF
ZÁVÄZNÁ ČASŤ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY – SCHÉMA 3.9.2020 zobraziť PDF
1 – ŠIRŠIE VZŤAHY 3.9.2020 zobraziť PDF
2 – KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA – KATASTRÁLNE ÚZEMIE S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝMI STAVBAMI – Mierka 1:10 000 3.9.2020 zobraziť PDF
3 – KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA – KATASTRÁLNE ÚZEMIE S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝMI STAVBAMI – Mierka 1:2 000 3.9.2020 zobraziť PDF
4 – VÝKRES VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA 3.9.2020 zobraziť PDF
5 – VÝKRES VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA 3.9.2020 zobraziť PDF
6 – VÝKRES OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY 3.9.2020 zobraziť PDF
7 – VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE A LESNÝCH POZEMKOCH 3.9.2020 zobraziť PDF
Registračný list Územný plán obce Turčianska Štiavnička ÚPD 10.7.2020 zobraziť PDF
VZN o záväz častiach Územný plán obce Turčianska Štiavnička 19.6.2020 zobraziť PDF priloha 1 priloha 2
Mapa – Územný plán obce Turčianska Štiavnička ÚPD 19.6.2020 zobraziť PDF