Ján Kostra

Home / Obec / Osobnosti obce / Ján Kostra

Ján Kostra

národný umelec

* 04.12.1910 Turčianska Štiavnička / † 05.11.1975 Bratislava
básnik, maliar, esejista, autor literatúry pre mládež, prekladateľ
motto
„A znova a znova dal by som za báseň poslednú košeľu.“

vzdelanie
1920 – 28  štátna reálka, Žilina
1928 – 34  Umeleckopriemyselná škola, Praha; súčasne mimoriadny poslucháč Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe
1930 – 33  odbor architektúry Českého vysokého učení technického, Praha
životopis
Jeho otec bol kolárskym majstrom a richtárom. Vyznačoval sa intímnym vzťahom ku svojej matke, ktorý zosilnel po smrti jeho otca. V jeho veršoch prerástol tento prehlboký vzťah úcty a lásky do všeobecného obdivu k ženám, ktoré vzýval ako božstvo. Patrí k zakladateľským osobnostiam modernej slovenskej lyriky s mimoriadnym zmyslom pre čistotu tvaru a estetickosť slova a predstaviteľom impresionisticko-senzuálnej poézie.

V Prahe sa stal členom slovenského vysokoškolského spolku Detvan a zblížil sa s komunistickým hnutím a ľavicovo orientovanými básnikmi. Hlásil sa k literárnej skupine R-10, ktorú tvorili pokrokovo orientovaní slovenskí vysokoškoláci v Prahe (A. Matuška, M. Chorváth, K. Bezek a i.). Pracoval v Dělnické divadelní obci české a ako člen Dělnického dramatického souboru sa zúčastnil v roku 1933 na Divadelnom festivale v Moskve. Verše publikoval už ako stredoškolák. Boli prevratne čisté, pritom nenapodobiteľne erotické.
V komunistickej tlači DAV a i. začal publikovať básne so sociálnymi námetmi. Prispieval veršami do Svojeti, Mladého Slovenska, Slovenských pohľadov, Slovenských smerov, Tvorby, Kultúrneho života, Národnej obrody, Pravdy, Nového slova a inde. Básnické začiatky ovplyvňovala poézia L. Novomeského, J. Smreka, J. Seiferta, V. Nezvala. Nadovšetko mu bol blízky J. Wolker. Jeho prvotiny spadajú do druhej vlny slovenskej a českej proletárskej poézie a významovo i tvárne s ňou veľmi úzko súvisia. Je považovaný za básnika s mimoriadne kultivovaným výrazom a originálnej lyrickej filozofie. Celý život potvrdzoval koncepciu, že báseň zostáva pre básnika jediným bezpečným hradom ľudskej istoty a otvoreným útočiskom pre ubitú dušu
Ako podnetný experiment možno označiť prebásnenie Selaniek Jána Hollého (1965).

Publikačnú aktivitu vyvíjal v Eláne, Slovenských pohľadoch, DAVe, Národnom osvobození a v nedeľnej prílohe A-Zetu.

Takmer celý život sa venoval aj výtvarnej tvorbe. Svoje diela však považoval za intímnu vec. Niektoré jeho kresby sa použili ako ilustračný materiál v knihe Ave Eva (výber z diela, 1977). Písal aj eseje o modernej slovenskej maľbe (napr. o Ľudovítovi Fullovi).

Ján Kostra uverejňoval svoje diela aj pod pseudonymami: Ján Medník; Ján Robur; J. K.; Kristián Benko (spoločne s Kristou Bendovou).

Pôsobenie
1930 – 33 duša literárnej skupiny R 10
1934 zanechal vysokoškolské štúdium
1934 – 36 základná vojenská služba, Levoča
1936 – 37 úradník Československého zúčtovacieho ústavu Zemskej banky, Bratislava
1937 – 38 redaktor Robotníckych novín, Bratislava
1938 po mobilizácii podporučík čs. armády Pozdišovce
1939 – 42 redaktor Slovenského rozhlasu, Prešov
1942 – 49 šéfredaktor literárneho oddelenia Slovenského rozhlasu, Bratislava; medzitým v roku 1945 redaktor Pravdy
1949 – 56 tajomník slovenskej sekcie Zväzu československých spisovateľov a šéfredaktor týždenníka Kultúrny život, potom pracoval v Slovenských pohľadoch
1956 venoval sa výlučne literárnej práci ako slobodný umelec; člen výboru Matice slovenskej

Ocenenia
1951 laureát Štátnej ceny
1953 laureát Štátnej ceny II. stupňa
1954 štátna cena K. Gottwalda za literatúru
1960 zaslúžilý umelec
1969 národný umelec

tvorba

Poézia
1937 Hniezda
1939 Moja rodná
1940 Ozubený čas /pod pseudonymom Ján Medník)
1942 Puknutá váza
1942 Všetko je dobre tak /pod pseudonymom Ján Medník)
1943 Ave Eva
1946 Presila smútku
1949 Básne
1949 Na Stalina
1950 Za ten máj
1953 Javorový list
1958 Šípky a slnečnice
1960 Báseň, dielo tvoje
1964 Každý deň
1968 Len raz
1977 Prvé a posledné (posmrtne)

Poézia pre deti a mládež
1951 Vtáčky (spolu s K. Bendovou pod pseud. Kristián Benko)
1951 Zvieratá (spolu s K. Bendovou pod pseud. Kristián Benko)
1953 Priamy smer do Tatier (spoluautor; pod menom Kristián Benko)
1960 Janko Hraško
1963 Našiel som nožík rybku

Eseje
1944 Básnik o básnictve
Preklady
1948 F. Villon: Malý testament
1953 M. Gorkij: Dievča a smrť
1958 Ch. Baudelaire: Kytica z Kvetov zla
1960 Štafeta (výber modernej českej poézie)
1961 J. W. Goethe: Čarodejníkov učeň (výber z Goetheho balád)
1963 K. H. Mácha: Máj
1973 Vilém Závada: Jeden život (výber z básnického diela V. Závadu)

Výbery
1949, 1955, 1960 1963 Básne
1970 Ave Eva a iné
1970 – 73 Vybrané spisy Jána Kostru I-III
1977 Ave Eva
2004 Chuť po bozkoch

Monografie a štúdie o autorovi
Chorváth, M.: Básnické dielo Jána Kostru. Bratislava 1962.
Pado, J.: Potreba básne. Svet poézie Jána Kostru. Bratislava 1976.
Matuška, A.: Od včerajška k dnešku. Bratislava 1978, s. 9 – 58.
Bžoch, J.: Nová zbierka Jána Kostru. In: Kontakty, výber statí o literatúre, Slovenský spisovateľ 1970.
Bžoch, J.: Kostrova ľúbostná lyrika. In: Kontakty, výber statí o literatúre, Slovenský spisovateľ 1970.
Kochol, V.: Preideologizovaný Kostra. In: Kochol, V.: Literárne reflexie, Slovenský spisovateľ 1979.
Kochol, V.: Kostrove prvotiny. In: Slovenské pohľady, 96, 1980, č. 12, s. 65 – 80.
Šmatlák, S.: Dve storočia slovenskej lyriky. Bratislava 1979, s. 427 – 435.
Felix, J.: Kritické rozlety. Bratislava 1985, s. 120 – 128, 192 – 199, 256 – 258.
Strážay, Š.: Priezračný jesenný deň. In: Kostra, J.: Záznam o jabloni. Bratislava 1987.
Mikula, V.: Od baroka k postmoderne. Bratislava 1997, s. 97 – 103.
zdroj: osobnosti.sk

Fotografie z otvorenia rodného domu Jána Kostru: