Juraj Kalnický

Home / Obec / Osobnosti obce / Juraj Kalnický

Doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD.

básnik,
prozaik,
prekladateľ
*1951 Turčianska Štiavnička


LETO TVOJEJ NEHY
 – Juraj Kalnický

Knižné publikácie autora:

Poézia
Ľan /1981/
Údolie včiel /2001/
Modlitba s tebou /2003/
Naše lásky /duet s Jánom Majerníkom, 2003/
Tŕnisté jablko /2004/Próza
Sibírsky Kichot a konedráči /2003/
Preklady:
Poézia
Levon Osepjan: Krik /2003/
Moja Golgota /2004/
Elena V. Tambovcevová: Šepot /2004/
Próza
Michail A. Pismennyj: Človek končiaci /2004/
LETO TVOJEJ NEHY


Životopis
1968 maturita na Strednej všeobecnovzdelávacej škole vo  Vrútkach
1968 – 70  pracoval v  Divadle SNP Martin ako stavač kulís. Venoval sa ochotníckemu divadlu v rodnej obci a umeleckému prednesu poézie a prózy
1970 – 72  vojenská prezenčná služba, počas ktorej začal uverejňovať svoje prvé verše v  “ČS vojákovi”  
1972 – 77 absolvoval vysokoškolské štúdium  na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (odbor výchova a vzdelávanie dospelých), kde trvale žil až do r. 2007, kedy sa presťahoval do  Turčianskej Štiavničky.
1977 – 78 pracoval v Novinárskom študijnom ústave ako vedúci odboru cyklickej prípravy vedúcich pracovníkov masmédií
1978 – 89 námestník riaditeľa pre prípravu vedúcich, špecialistov a výskum v Ústave vzdelávania priemyslu
1989 – 93 vedúci oddelenia vzdelávania dospelých a zástupca riaditeľa odboru vysokých škôl na Ministerstve školstva, kde inicioval vznik Otvorenej univerzity, Univerzity tretieho veku, Asociácie vzdelávania dospelých  a tzv. malej Akreditačnej komisie
1994 – 96 – zástupca riaditeľa Ústavu vzdelávania Ministerstva vnútra
1997 – 98  programový riaditeľ Akadémie vzdelávania v Bratislave
1999 –  riaditeľ Inštitútu zahraničných projektov a štúdií Ekonomickej univerzity v Bratislave
1999 – 2002 generálny riaditeľ Sekcie európskej integrácie a zahraničných vzťahov, Ministerstvo školstva SR
2002 – 2006 – diplomat – 1. tajomník ZÚ SR v RF pre kultúru a riaditeľ Slovenského inštitútu  v Moskve
Od 2006 –  vedúci oddelenia andragogiky na  Katedre pedagogiky, Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave. Pedagogiku a andragogiku prednáša tiež na Slezskej univerzite v Opave
     Od r. 1981 prednášal externe na viacerých vysokých školách (FIF UK Bratislava, FIF UPJŠ Prešov, City University Belevue USA-Bratislava,SR).
Je autorom 17 odborných kníh (monografie, vysokoškolské učebnice), vyše 100 odborných štúdií a viac ako 40 výkladových hesiel z oblasti vzdelávania dospelých, ktoré boli publikované v našich i zahraničných časopisoch, zborníkoch a slovníkoch. Jeho najnovšia monografia: Systémová andragogika. Ostrava: Repronis 2007.150s.

Literárna tvorba
Svoje verše, humorné i vážne prózy, fejtóny a skeče, preklady ruskej poézie a prózy publikoval od začiatku 80-tych rokov 20.st. v slovenských (Nové slovo, Pravda, Smena, Nedeľná pravda, Smena na nedeľu, Smer, Matičné čítanie,  a pod.)  českých (Psí víno) a ruských denníkoch a literárnych časopisoch (Koľco A, Literaturnaja gazeta, Mecenat i mir a dal.), v rozhlase a televízii (Nedeľná chvíľka poézie), ako i vo viacerých zborníkoch a antológiách slovenskej poézie.

básnické zbierky
1981 Ľan
2001 Údolie včiel
2003 Modlitba s tebou – Molitva s toboj (v SJ i v preklade do RJ )
2003 Naše lásky – poetický duet s Jánom Majerníkom
2004 Tŕnisté jablko
2006 Hľadanie hviezd – Iskánie zvjozd (v SJ i v preklade do RJ )
2006 Leto tvojej nehy

knižky próz
2003  Sibírsky Kichot a konedráči
2007 Obrazy zo života Ignáca Kolčáka

preklady
2003 Krik –  zbierka veršov arménského básnika Levona O. Osepjana  
2003 Moja Golgota – zbierka veršov arménského básnika Levona O. Osepjana
2004 Šepot – básnická zbierka  ruskej poetky Eleny V. Tambovcevovej-Širokovej:
2004 Človek končiaci –  knižka poviedok ruského spisovateľa Michaila A. Pismenného

editorská činnosť
2006  Antológia slovenskej poézie 2. pol. 20. st  – zostavil a pripravil do tlače spoločne s redaktorom Literaturnoj gazety  S. Glovjukom. Vyšla vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Ruskej federácie v Moskve v SJ a RJ.
od 2007 – člen redakčnej rady českého literárneho časopisu Psí víno (Praha)

Literárne ocenenia
2004 prijatý za člena Zväzu moskovských spisovateľov
2005 prijatý za čestného člena Zväzu prekladateľov Ruskej federácie
2006 udelená medaila A.S. Puškina (Moskva)