Zmluvy, faktúry, objednávky

Faktúry obce Turčianska Štiavnička:
http://www.rzof.sk/turcianska_stiavnicka

Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2018:

Zmluvy
Zmluva číslo: Názov zmluvy: Dátum zverejnenia: Zobraziť zmluvu:
658/2018 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku 28.12.2018 658/2018
656/2018 Zmluva na poskytnutie služby-vyhotovenie energetického auditu budovy 28.12.2018 656/2018
636/2018 Kúpna zmluva 14.12.2018 636/2018
625/2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 10.12.2018 625/2018
613/2018 Zmluva O154/2018 30.11.2018 613/2018
611/2018 Zmluva o prenájme reklamnej plochy 30.11.2018 611/2018
585/2018 Zmluva uzavretá podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 16.11.2018 585/2018
581/2018 Zmluva o dielo 360/114/0057 14.11.2018 581/2018
579/2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-001427-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 14.11.2018 579/2018
574/2018 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 14.11.2018 574/2018
573/2018 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 14.11.2018 573/2018
572/2018 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 14.11.2018 572/2018
559/2018 Zmluva č. 30201/ZoVB-001/2018/Turčianska Štiavnička/0760/SO508-00/Axioma o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 05.11.2018 559/2018
558/2018 Zmluva č. 30201/ZoVB-001/2018/Turčianska Štiavnička/0760/SO524-00/Axioma o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 05.11.2018 558/2018
552/2018 Zmluva o nájme bytu 29.10.2018 552/2018
551/2018 Zmluva o nájme bytu -dodatok č.1 29.10.2018 551/2018
550a)/2018 Dodatok č.1 k mandátnej zmluve 29.10.2018 550a)/2018
550/2018 Príloha číslo 1 k Zmluve č.ZSV0121201602 26.10.2018 550/2018
490a/2018 Zmluva o dielo č.5/2018 27.09.2018 490a/2018
475/2018 Zmluva o dielo 18.09.2018 475/2018
453/2018 Zmluva o manažmente projektu 10.09.2018 453/2018
417/2018 Rámcová kúpna zmluva 27.08.2018 417/2018
407/2018 Zmluva o zriadení vecného bremena 22.08.2018 407/2018
377/2018 Zmluva o dielo 07.08.2018 377/2018
370/2018 Zmluva o dielo 02.08.2018 370/2018
368/2018 Zmluva o dielo č.20180703 02.08.2018 368/2018
332/2018 Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno 16.07.2018 332/2018
318/2018 Zmluva o dielo 09.07.2018 318/2018
310/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom 02.07.2018 310/2018
304/2018 Zmluva o nájme bytu 29.06.2018 304/2018
300/2018 Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru 27.06.2018 300/2018
290/2018 Zmluva o nájme bytu 21.06.2018 290/2018
279/2018 Výpoveď nájomnej zmluvy 11.06.2018 279/2018
263/2018 Zmluva o dodávke plynu 31.05.2018 263/2018
259/2018 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100435255 30.05.2018 259/2018
258/2018 Zmluva o manažmente projektu č. 2018/05/PG 30.05.2018 258/2018
247/2018 Zmluva o nájme nehnuteľnosti 24.05.2018 247/2018
233/2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny 16.05.2018 233/2018
231/2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 31.05.2018 231/2018
222/2018 Kúpna zmluva č.E-14/2018 03.05.2018 222/2018
221/2018 Zmluva o nájme a prevádzkovaní splaškovej kanalizácie O-65/2018 03.05.2018 221/2018
220/2018 Zmluva č. 38 838 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 03.05.2018 220/2018
215/2018 Zmluva o nájme bytu 03.05.2018 215/2018
214/2018 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.6 03.05.2018 214/2018
213/2018 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.6 03.05.2018 213/2018
197/2018 Kúpna zmluva 20.04.2018 197/2018
184/2018 Zmluva o servisnej službe 18.04.2018 184/2018
183/2018 Zmluva o dielo 18.04.2018 183/2018
142/2018 Zmluva o dielo 23.03.2018 142/2018
141/2018 Zmluva o prenájme reklamného priestoru 23.03.2018 141/2018
138/2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby 22.03.2018 138/2018
128/2018 Zmluva o dielo 14.03.2018 128/2018
93/2018 Rámcová zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 16.02.2018 93/2018
87/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 15.02.2018 87/2018
83/2018 Zmluva o poskytovaní služieb č.Z20182588_Z 09.02.2018 83/2018
49/2018 Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA 26.01.2018 49/2018
48/2018 Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZSV0121201602 26.01.2018 48/2018
19/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 16.01.2018 19/2018
18/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 16.01.2018 18/2018
17/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 16.01.2018 17/2018
13/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 12.01.2018 13/2018
11/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 12.01.2018 11/2018
10/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 12.01.2018 10/2018
7/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 10.01.2018 7/2018